Nájemce musí splňovat zákonné podmínky pro řízení motorového vozidla.

 1. Vypůjčené vozidlo nesmí nájemce používat ke sportovním nebo zkušebním účelům nebo za účelem dalšího pronájmu či podnikání.
 2. Nájemce nesmí zapůjčit vozidlo jiné osobě, než která je uvedena na smlouvě jako další řidič.
 3. Doklady potřebné pro uzavření smlouvy (pouze při prvním pronájmu):
  1. Fyzická osoba : občanský průkaz, řidičský průkaz sk. B.
  2. Cizinci: Jen SK a PL – cestovní pas, řidičský průkaz, občanský průkaz.
  3. Potřebné doklady je třeba předložit nejpozději před výpůjčkou vozu.
  4. Nájemce musí mít nejméně 23 let.
  5. Pronajímatel nemusí uzavřít s nájemcem smlouvu o nájmu  a to bez udání důvodu.
  6. Nájemce podpisem smlouvy prohlašuje,že veškeré osobní údaje jsou pravdivé a zároveň souhlasí,že si pronajímatel může udělat kopii občanského a řidičského průkazu a kopii si může ve smyslu zákona příslušného zákona na ochranu osobních údajů ponechat.

Platba:

 1. Než provedeme rezervaci je třeba uhradit zálohu na pronájem obytného vozu (karavanu) ve výši 30%. Zálohovou fakturu Vám zašleme a po uhrazení této faktury provedeme rezervaci termínu pronájmu pro Vás
 2. Před začátkem pronájmu je třeba složit do rukou pronajímatele deposit ve výši 25 000kč, jako garanci za případné škody způsobené na obytném voze (karavanu) nájemcem či třetími osobami po dobu trvání nájmu. Při vrácení obytného vozu (karavanu) bez zjevných vad (škod), způsobených nájemcem, se deposit vrací v plné výši.
 3. Platba probíhá v hotovosti při převzetí vozidla (nájemné i deposit). Předem zaslaná záloha bude odečtena z celkové ceny pronájmu.

Pronájem:

 1. Po započetí pronájmu není možné volit další připojištění ani přidat dalšího řidiče. Vozidlo může řídit jiný (druhý) řidič, pokud je výslovně uveden ve smlouvě o pronájmu obytného vozidla (karavanu). Tento (druhý) řidič musí předložit doklady potřebné pro uzavření smlouvy a nájemce ručí za to, že druhý řidič splňuje zákonné podmínky pro řízení motorového vozidla. V případě předání vozidla k řízení jiné osobě, která není uvedena ve smlouvě o pronájmu, bude doměřen poplatek 5 000 Kč. V takovém případě se navíc ruší všechny objednané doplňkové služby a veškerá rizika spojená s případnou havárií ponese nájemce.
 2. CENY JSOU UVEDENY ZA KAŽDÝ ZAPOČATÝ DEN.
 3. Pronájem začíná v den a v čase podpisu  smlouvy o pronájmu a končí k datu a v čase vrácení obytného vozu (karavanu).
 4. V případě předčasného ukončení pronájmu propadá zbylé půjčovné pronajímateli.
 5. Při převzetí obytného vozu (karavanu) bude vystaven předávací protokol. Zkontrolujte si prosím, jsou-li veškeré údaje, zejména údaje o najetých kilometrech a obsahu paliva správně a v případě jakýchkoliv nesrovnalostí se obraťte na náš personál.
 6. Nejkratší doba zapůjčení je 3 dny (v měsíci červen, červenec, srpen 7 dnů).
 7. Nájemce je obeznámen s celkovou výškou obytného vozu (karavanu) a musí dbát na bezpečné projetí veškerých podjezdů, mostů, tunelů apod. V případě poškození vozu-karoserie škodu hradí nájemce. Výška vozu je uvedena v každém voze vždy v kabině vozu. Nájemce je dále obeznámen s výškou vozu při jeho předávání.
 8. Po dobu pronájmu není omezen počet najetých kilometrů.
 9. Vozidlo se vrací s plnou nádrží PHM (nafta). Plyn a vodu nájemce plnit nemusí.
 10. Vozidlo se vrací nejpozději v čase uvedeném ve smlouvě o pronájmu. Většinou nejpozději mezi 17. – 18. hodinou.
 11. Po dobu pronájmu obytného vozu (karavanu) pronajímatel nezodpovídá za škody nebo úrazy nájemce a jím přepravovaných osob, způsobené vozem,stavem vozu nebo vybavením vozu apod.

Vrácení vozidla:

 1. Vozidlo musí být vráceno v čase a místě, které je uvedeno ve smlouvě o pronájmu. V případě prodlení o více než 3 hodiny bude účtován další 1 den výpůjčky. Po dohodě je možné vozidlo vrátit později.
 2. Žádáme o přítomnost řidiče při vrácení vozu tak, aby mohl svým podpisem potvrdit předání vozidla.
 3. Vozidlo musí být vráceno kompletně čisté. Vozidlo je považováno za čisté v tomto případě: exteriér – karoserie, poklice a okna nesmí mít viditelnou špínu (např. bláto, hmyz), interiér – sedadla, místo pro nohy, palubní deska atd. musí být čisté (např. bez trhlin, škrábanců, špinavých skvrn, bez jakýchkoliv odpadků). Pokud bude vozidlo vráceno znečištěné, bude účtován poplatek za mytí a vyčištění 1 000 kč.
 4. Vozidlo je nájemce povinen vrátit se stejným obsahem pohonných hmot v nádrži, s jakým bylo vozidlo převzato v okamžiku výpůjčky. V opačném případě je účtován sankční poplatek za dotankování pohonných hmot.
 5. Vozidlo se vrací obvykle nejpozději  do 17 – 18 hodin.( pokud není uvedeno jinak ve smlouvě o nájmu).
 6. Pokud vznikly během Vaší cesty větší či menší škody opotřebením dílů či součástí, oznamte tuto skutečnost při vrácení vozu. Pokud jsou škody v rozsahu bránícím dalšímu pronájmu, je třeba toto nahlásit pronajímateli okamžitě, nejméně však 2 dny před návratem.(tel.,sms,e-mail).

Pokuty a případné další sankce:

 1. Nájemce je povinen uhradit veškeré poplatky, daně, pokuty za dopravní přestupky a jiné sankce.
 2. Vozidlo musí být vráceno v čase a místě, které je uvedeno ve smlouvě o pronájmu. V případě prodlení o více než 3 hodiny bez souhlasu pronajímatele, bude účtován další 1 den.tj. 3 000 kč a sankční poplatek 5 000 kč za každý započatý den.
 3. Za ztrátu (OTP, dokladu o zákonném poj., klíčů, atd.) bude nájemci účtována pokuta ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý díl. Při ztrátě hlavního startovacího klíče je účtována smluvní pokuta 5 000 kč. Při ztrátě SPZ 2 000 kč.
 4. Nájemce se zavazuje vozidlo vrátit ve stavu v jakém jej přebíral. Za znečištění vozidla si pronajímatel účtuje: Propálení či trvalé znečištění sedadel 10 000,- Kč, silné znečištění interiéru s možností vyčištění 5 000,- Kč Znečištění interiéru (prach,bláto,tráva,hmyz,jídlo,odpadky apod.)-účtujeme 2 500 kč ,znečištění karoserie 1 000,-Kč. Chybějící stav paliva bude odhadnut a přepočítán běžnou cenou paliva + administrativní poplatek 500,- Kč.
 5. V případě chybějící části vozidla tuto nájemce doplatí ve výši ceny náhradního dílu,(dle objednávkového katalogu) servisní práce + administrativní poplatek   2 000,- Kč. Toto ujednání neplatí, má-li nájemce sepsan protokol o odcizení na Policii, či protokol o pojistné události. V případě pojistné události hradí vždy nájemce spoluúčast sjednaného pojištění v plné výši, tj. 10%, nejméně 10 000 Kč.
 6. V obytném voze (karavanu) není povoleno přepravovat, ani nijak vpouštět domácí mazlíčky jako je pes, kočka, apod. V případě zjištění tohoto přestupku uhradí nájemce smluvní pokutu 2 000 Kč.
 7. V prostorech obytného vozu (karavanu), je přísně zakázáno kouření, při porušení takového zákazu uhradí nájemce pokutu 2 000 Kč.
 8. Je zakázáno jakékoliv upravování vozu (polepování, vrtáni, šroubování atd.).
 9. Chybějící věci (talíř, sklo, příbor, hrnek, atd. ) – 200 Kč
 10. Veškeré poškození a ztráty se započítají proti Depositu (vratné kauce). V případě, že je poškození většího rozsahu než představuje složený deposit,nájemce je povinen pronajímateli takový rozdíl doplatit.

Podmínky pojištění:

Pronajatý obytný vůz (karavan) je zákonně i havarijně pojištěn. Havarijní pojištění se spoluúčastí 10% (minimálně 10.000,- Kč). V případě pojistné události hradí vždy nájemce spoluúčast sjednaného pojištění v plné výši, tj. 10%, nejméně 10 000 Kč. V případě, že pojišťovna z jakéhokoliv důvodu odmítne způsobenou škodu uhradit, hradí škodu nájemce. Osoby (sedadla) ani přepravovaný náklad nejsou pojištěny.

Pojištění se nevztahuje na tyto případy:

 1. Při požití alkoholických nápojů nájemcem (řidičem).
 2. Při požití omamných a jiných návykových látek nájemcem (řidičem).
 3. Při prokazatelném poškození pronajatého vozu nájemcem.
 4. Pojištění se nevztahuje na případný požár způsobený v obytném voze jakýmkoliv vznícením. Zákaz kouření a používání svíček, prskavek atd.
 5. Při vniknutí a poškození obytného vozu způsobeného cizí osobou, hradí škodu nájemce. V případě poškození obytného vozu (karavanu) vždy volat policii a sepsat protokol o poškození vozu či krádeži.

Při nehodě:

 1. Vždy zavolat policii a zajistit sepsání protokolu o nehodě a pořídit fotodokumentaci.
 2. Sepsat všechny účastníky a svědky nehody.
 3. Kontaktovat pronajímatele (+420 777 807 910 ).
 4. Kontaktovat asistenční službu ( tel.číslo je uvedeno v clonítku kabiny u řidiče nebo na klíčence).
 5. Nepojízdné vozidlo zabezpečit před dalším případným poškozením a vniknutím cízím osobám ( zabezpečit proti krádeži).
 6. Při krádeži, nehodě, či poruše obytného vozu (karavanu) nemá nájemce nárok na výměnu vozu ani jinou formu kompenzace ze strany pronajímatele.

 

V případě nedodržení těchto pokynů,nebo nesplnění dalších povinností je nájemce odpovědný za veškeré škody nebo následky nehody, či krádeže.

Při nehodě:

 1. Vždy zavolat policii a zajistit sepsání protokolu o nehodě a pořídit fotodokumentaci.
 2. Sepsat všechny účastníky a svědky nehody.
 3. Kontaktovat pronajímatele (+420 777 807 910 ).
 4. Kontaktovat asistenční službu ( tel.číslo je uvedeno v clonítku kabiny u řidiče nebo na klíčence).
 5. Nepojízdné vozidlo zabezpečit před dalším případným poškozením a vniknutím cízím osobám ( zabezpečit proti krádeži).
 6. Při krádeži, nehodě, či poruše obytného vozu (karavanu) nemá nájemce nárok na výměnu vozu ani jinou formu kompenzace ze strany pronajímatele.

 

V případě nedodržení těchto pokynů,nebo nesplnění dalších povinností je nájemce odpovědný za veškeré škody nebo následky nehody, či krádeže.

Závěrečná ustanovení:

 1. Pronajímatel si vyhrazuje právo kdykoliv provést změnu obchodních podmínek půjčovny a pro objednatele jsou vždy platné v aktuálním znění v den podpisu smlouvy o pronájmu.
 2. V případě menších poruch jako je např. porucha lednice,boileru, osvětlení, Tv-Sat. Dvd apod., není povinen pronajímatel poruchu okamžitě odstranit. Veškeré opravy a nákup náhradních dílů je možno realizovat pouze se souhlasem pronajímatele (nezapomeňte si vždy nechat vystavit řádný účet, bude Vám proplacen při vrácení vozidla). Obytné vozy (karavany) jsou především určeny pro kempování v kempech a místech k tomu určeným. Proto doporučujeme navštěvovat kempy s výbavou pitné vody a elektřiny k připojení vozu na 220 V.
 3. Při jakékoliv poruše neprodleně kontaktovat pronajímatele.
 4. Pronajímatel si vyhrazuje právo u každého obytného vozu (karavanu) provést monitoring jeho polohy sledovacím zařízením.